بهترینوبسایتهایشخصیکهمنتابهحالدیدهام(وچگونهشماراایجادکنید)

آنهامیگویندکهروحغریبهغیرقابلدرکاست,امامانمیتوانیمبااینبیانیهموافقتکنم.


اتلبمافقطنمیخواهیمآشکارامتوجهشویمکهتظاهرمیکنیمکهاینموضوعبیشازحدشخصیواایی.

درواقع,یکروحانسانیبهنظرنمیرسد。 النهمیشهآمادهاستوحتیمایلاستاسرارخودرابهمحرمانهآشکارسازد。 بهعنوانقاعده,اعضایوبکهدارایوبسایتهایخودهستند,برایارتباطات,اجتماعشدنومت简历简历简历简历简历CV简历简历。 تاتتتتاتتتتاتتا记ب记.

评分:narrowdesign.com

2جیمرامسدن

مثالوبسایتشخصی(جدید)-JB

密码:strajnic.net

4گریلوماسون

مثالوبسایتشخصی(جدید)-گری

密码:julia.na

6پاسکالونگوتر

مثالوبسایتشخصی(جدید)-پاسکال

密码:madebydaryl.co.uk

8آنتونیویکتور

مثالوبسایتشخصی(جدید)-AW

密码:adamhartwig.co.uk

10جانورعقباست

مثالوبسایتشخصی(جدید)-TBIB

密码:tonydorio.com

12سونهالپین

مثالوبسایتشخصی(جدید)-شان

密码:toddhenry.com

14گریشنگ

مثالوبسایتشخصی(جدید)-گریشنگ

密码:anthonymychal.com

16جاشوامککارتنی

مثالوبسایتشخصی(جدید)-JM

密码:lewishowes.com

18年前

مثالوبسایتشخصی(جدید)-PW

密码:aliwong.com

20 Albino Tonnina

مثالوبسایتشخصی(جدید)-白化病

密码:elensriley.com

22سیمونسینک

مثالوبسایتشخصی(جدید)-سیمون

توصیه

اینروزهامناستفادهمیکنمنامارزانثبتنامومدیریتتمامنامدامنهمنبرایمیزبانیوبسایتشخصی,توصیهمیکنمازآناستفادهکنیدHostingerتنها – بهطورعمدهبهایندلیلکهآنهاارزانترینوبسایتمیزبانیوبتنها(در$ 0.80 / moشروعمیشود)وسازندهوبسایتآسانبرایاستفادهاست.

Hostinger$ 0.80 /每月-.

2ازتابتدایاازیکسازندهسایتاستفادهکنید

وراآمادهقرمهقیممیزبانیونواستونواستون.

ملاحظاتبسیاریدرطراحیوبوجوددارد,امابهعنوانیکمبتدیتوصیهمنایناستکهگامنوزادرابگ.

所见即所得

سعیکنیدچیزهایخروجیرابیابیدوآنرابهوبببرید。 تنظیمواصلاحدقیقمیتواندبعدابعدازاینکهمهارتهویوودراآموختهاید,بیافتد。所见即所得Adobe Flash Player中的“所见即所得”。Adobe Dreamweaver CC。 یتت.

سازندگانوبسایت

如果HTMLوCSSچیزشمانیست,یاشقامیخواهیدیکوبسایتشخصیسادهبرایمصاحبهخوددوستس.

اوثرشرکتهایمیزبانوبیکسازندهسایتکشیدهورهارابهصورترایگانارائهمیدهند。 گهمننننننن ازطرفدیگر,میتوانیدفرایندطراحیوبرابااستفادهازیزسازندهوبسایتپرداختشدهتمهماند技术专家ساختهشدهاست。 آنهامعمولابرایبسانوصدهاقالبپیشطراحیشدهاستفادهمیشوند。 شمابهسادگیمیتوانیدییطرحپیشطراحیراانتخابکردهودروبسایتخودفقطچندکلی记.

Wix xمدهاست。 شماهمچنینمیتوانیدقیلبهایساختهشدهدراینجارادراینجاقراردهید.

蜡笔蜡笔Wix:ناتالیلاتینسهیسایتشخصیساختهشدهبا.蜡笔蜡笔Wix:莱拉·米舒洛夫(Lera Mishurov).Wix蜡سایتشخصیساختهشدهباویکس:راشلفریزر.

برایکسانیکهباسازندهوبسایتآشنانیستند,توصیهمیکنماینآموزشهارادرسایتهایخوده的照片

 • Wix Wix的用法和样例:
 • 韦伯利(英语)韦布里(Weebly)的名字:بونهبرایساختابلان

3محتوایشخصیرااضافهکنید

منواقعانمیتوانمبهشمابیاموزمکهچهنوعمحتواییرابایدبهوبسایتشخصیخوداضافهکنید,امابرایکمکبهشمادرموردطوفانمغزی – اینسؤالاتراازخودتانبپرسید –

 • هدفوبسایتشخصیشماچیست? تعریفوساختنامتجاریشخصیخودرا.
 • مخاطبانشماکیست? بالقوه,خریدارانوغیرهآنهارابشناسید.
 • اطلاعاتلازمدرسایتچیست? نمونهکار,اطلاعاتتماس,مشخصاتمحصول,وغیره
 • چگونهایناطلاعاتراارائهمیدهید? سبکگالری,فرمنقطه,انیمیشن,وغیرهیاحتیبهتر,یکداستانبگویید.

همیشهبهیادداشتهباشیدکهبرایوبسایتهایشخصی,شمایکمارکتجاریهستید。 حتماًاینموضوعراجدیبگیریدوپیاممارکیدربرندسازیخودارسال零部件اینمیتواندبهشکلآرمسایت,کارتویزیتیاحتیچیزیباشدکهبهنظرمیرسدبهعنواناممی.

هرچندنگراننباشید,تبرن.

رسشوپاسخهایمتداول

چگونهمیتوانوبسایتخودرابطوررایگانساخت?

گزینههایبسیاریوجودداردکهمیتوانیدبرایایجادیکوبسایتشخصیبهصورترایگانانتخابکنید。 IX Web Web Web.

آیابهوبسایتشخصینیازدارید?

وبسایتهایشخصیواقعایکضرورتنیستند,اماازآنجاکهآنهامکانیعالیبرایبهاشتراکگذاشتناطلاعاتبیشتردرمورداحساساتوعلاقههایشماهستند,امکانتجاریسازیآنهاوجودداردوشمامقداریپولبدستآورید.

رهچیزیرابایددروبسایتشخصیخودقراردهم?

بهترینچیزدرموردساختنوبسایتبرایاستفادهشخصیایناستکهآنهاوظیفهشماایناستمهامم برخیازایدههاییکهبایدبهاشتراکبگذاریدیکوبلاگشخصیاست,برخیازنمونههایکارشما,اطلاعاتمربوطبهچیزهاییکهبهآنهاعلاقهمندیدویاحتینامتجاریشخصیشما.

دیاداشتنیکوبسایتشخصیبهکارکمکمیکند?

داشتنیکپروفایلخوبوحرفهایبهشماکمکمیکندتادرتالارهایاستخدامیازرقباجداشوید。 HTML格式的HTML格式的HTML格式

یابایدرزومهخودرادروبسایتخودقراردهید?

اینبستگیبهآنچهبرایاستفادهازوبسایتخودداریدبستگیدارد。 CVازاینمسئلهدورنیستااماجزئیاتیدهبسیارشخصیسستنمان.

بستهبندی:کدامموردعلاقهشماست?

بنابراین,آیامجموعهمنرادوستدارید? کدامیکبرایشماخلاقتربود? فارمیکنیدمهمتریندرسایتهایشخصیچیست?

لطفااینپستونظراتشمارادرتوییتربهاشتراکبگذارید(بهمنمراجعهکنیدWebHostingJerry)امیدوارماینمجموعهبهشماکمککندوبسایتشخصیخودراباتوجهبهگرایشهایمدرنایجادکنید.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map