Dummies傻瓜:2020年的傻瓜游戏:وولهیکوبلاگموفقرادرسال

یاتاکنونخواستهایدوبلاگخودراشروعکنید? یااااااا


اگرپاسخشما "بله" استااینصفحهمحلیاستکهبایدباشد.

Contents

دراینراهنمایوبلاگنویسییادخواهیدگرفت:

  چرااینراهنمایوبلاگنویسی? کمیدربارهخودم

  مناسرارمیزبانوبمیزبانیوب(WHSR)رادرسال2008تاسیسکردموتاحدودیبهدلیلاستقبالفراوانازطرفانجمنوبلاگنویسیکهازقدرتبهقدرترسیدهایممتشکرم。 ازآنزمانWHSRبهعنوانیکیازسایتهایپیشرودرزمینهمشاورهدرزمینهمیزبانیوبتبدیلشدهاست,ومنبرخیازقویترینصداهارادروبلاگنویسیمعاصربهاینبرندجلبکردم – همهآنهاورودیخودرادراینکتابوسایت جلبکردهاند。 اینمنبعبهمنابعبرایهرسستوهازمسیروبلاگنویسیخودمیزبانیکندشروعمیکند.

  بااستفادهازاینراهنمایبدونمزخرف,منبهشماچندراهحلسریع,آسانبرایدرکومهمترازهمهمؤثربرایمشکلاتوبلاگنویسیشما – کهازتجربهخودموازذهنافرادیکهازآنچهانجاممیدهندلذتمیبرم.

  Probloggerمنصفحهپروفایلنویسنده我的照片Problogger.net-2015年-2018年بنوسسالهای的照片.

  فصل1.تنظیموبلاگازابتدا

  2020年2020年之前.

  WordPress.org的مسبوبتریننرمافزاروبلاگنویسی。 قالبهاوافزونههایتاستانبرفهایوردپرسرایگانهستند。 وبهمعنایواقعیواقعیواقعیوابواتواتوبرایشروعوروعدارد(ازجملهاینیییی)。 تنهاهزینهلازمبرایشروعیکوبلاگ,ولیاستکهبراییکهاستوبونامدامنهپرداختمیکنید.

  مطمئناًااینمیتوانددرمرحلهبعدبسیارمشکلباشد。 امابهطورنویسیبرایهمهافرادیکهرایانهایبااتصالاینترنتیدارند,امیانپذیر。大约20颗球到了。 مراحلذکرشدهدرمراحلزیردقیقاًچگونگیایجادوبلاگهایمدرابتدااست.

  اساساًتنهاکاریکهبایدانجامدهیداینست:

  1. ووونامدامنهخوبراانتخابکنید
  2. 域名解析DNS域名
  3. WordPress的رادرهاستجدیدوبخودنصبکنید(بانصبخودکاربسیارآسان).
  4. واردوردپرسخودشویدواولینپستخودرامنتشرکنید.
  5. و…اینهمه

  آسانبهنظرمیرسد? شرطمیبندی!

  مققدددارمشماراازطریقمراحلزیرقدمبزنم。 درصورتتمایلبهاگرمیدانیدچگونهوبلاگخودراتنظیمکنید.

  1.منزبانوبونامدامنهخوبراانتخابکنید

  برایشروعیکوبلاگخودمیزبان,ابتدابهیکنامدامنهوییحسابمیزبانیوباحتیاجدارید.

  دامنهشماناموبلاگشماست。 النچیزینیستکهبتوانیدآنرالمسکنیدیاببینید。 بلکهصرفاًیکسریکاراکترهاهستندکهبهوبسایتشماهویتمیدهند-مانندعنوانیککتابیایی دامنهشمابهبازدیدقودمیگویدازچهنوعوبلاگهاییبازدیدمیکنند.

  استالتانوبانوبانوبانوبانوبانوبوار-ییی-.

  نامدامنه-کجاثبتنامکنیم?

  ماتتوانیدنامدامنهخودراازطریقیکثبتدامنهانتخابوثبتکنید。 نیک,NameCheap,شناورودامنه。comبرخیازمحبوبترینثبتکنندگاندربازارهستند.

  توجهداشتهباشیدکهجداکردنثبتدامنهازهاستوبمهماست。 فقطبهایندلیلوبشمادامنهرایگانارایهمیدهدبهاینمعنینیستکهشماته NameCheapاستفادهمینننمبباتمدیریتثبتدامنهخوداز。 اماسایرثبتکنندگاندامنهمعتبربایدخوبباشند。 باانجاماینتمامتوانمدامنهخودرادرهرزمانکهمیخواهمتغییردهموازقاتتان مناکیداًتوصیهمیننمهمینکاررابرایمحافظتازخودانجامدهید.

  میزبانیوب-وبلاگخودرادرکجامیتوانمیزبانیکرد?

  درموردمیزبانیوب,مرابررسیکنیدبهترینگزینههایمیزبانیوبوفهرستبررسیهاستینگ.

  برایمبتدیان,توصیهمیکنمازیکمیزبانوبمشترکشروعبهکار齐全.

  درمیزبانیمشترک-اگرچهمنزبانیدرمقایسهباسایرینکوچکتراست(VPS,cloudوغیره)کبرایتروع <5دلاردرماه/ماه)نیازدارید。 هنگامانتخابمیزبانوببرایوبلاگخود,اینپنجعاملدرنظرگرفتنهستند:

  1. قابلیتاطمینان – وبلاگشماباید24×7ایدارودردسترسباشد.
  2. سرعت – شمابهمیزباننیازبارگیریشودزیراسرعتبرتجربهواربرورتبهبندیجستجوتأثیرم.
  3. قیمتگذاری – میزبانیبا <5دلاردرهرماهشروعخوبیاست,شمادراینمرحلهبهخدماتبرترنیازندارید.
  4. اتاقبرایرشد – بهمحضرشدوبلاگشبا,بهارتقاءهاستینگ(ویژگیهایاضافی,قدرتبیشترسروروغیره)ناازخواهیدد.
  5. پشتیبــان – اینترنتهمیشهدرحال,همیشهخوباستکهشخصیداشتهباشدکهشمارادرسمتفنپشتیب.

  玩偶的新手توصیهمیشودمیزبانیوبلاگبرای

  1个InMotion图片

  InMotion应用程序-InMotion应用程序有关InMotion托管3.99的详细信息,请单击“确定”。.

  بازدیدازوبسایت:https://www.hostinger.com/

  هاستینجریزمززبانوبدراطراف,بهویژهدردورهثبتنامماهعسلاست。 باوجوداینکهیکشرکتمیزبانبودجهاستههاستینجرویژگیهییمیزبانیممتازومناسبرابرایوبلاگ.

  3 SiteGround

  SiteGroundشروعکنیدSiteGround评分3.95دلاردرماههزینهدارد.

  نرمافزارنکته:فقطبهدلیلمحبوببودنیکمیزبانوب,بهاینمعنینیستکهبرایوبلاگشمابهتریناست。 قبلازتصمیمگیری,بهعملکردمیزبانینگاهکنیدوبادقتبررسیکنید.

  2. DNSدامنهرابههاستخودنشاندهید

  درمرحلهبعد,شمابایدرکوردDNSرادرثبتنامدامنه(جاییکهدامنهخودرادرمرحلهشماره1ثبتکردید)بهروزکنیدتابهسرورهایمیزبانوبخود(托管了InMotion,HostingerیاSiteGround)اشارهکنید.

  DNS域名系统(DNS)域名系统(IP)域名(IP)域名系统(IP)。 بنابراین,هنگامیکهکاربروارد "WebHostingSecretRevealed.net" DNS DNS IP IP地名IP地名DNS地名IP地名.

  اشارهبهسرورهایدامنه说明:InMotion播放机GoDaddy上的电子邮件:اشارهبهوبسایتبهسرورهایمیزبان.

  域名解析或Namecheap域名解析(DNS)域名解析(DNS)域名解析或Namecheap域名解析(Namecheap).

  3.وردپرسرادرهاستوبخودنصبکنید

  برایشروعوبلاگنویسیبااستفادهازوردپرسابتدابایدسیستمرادرهاستخودنصبکنید。 اینکاربهصورتدستییابصورتخودکاربااستفادهازیکبرنامهنصبیککلیکانجاممیشود。 هردوروشنسبتاًسادههستندوبهراحتیقابلانجامهستند.

  نصبدستیوردپرس

  بانگاهیگذراممراحلیکهبایدانجامدهیددراینجاآمدهاست:

  1. بستهوردپرسرابهکامپیوترمحلیخودبازکنیدوازآنجداکنید.
  2. MySQLگگMySQL MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL.
  3. wp-config-sample.php文件wp-config.php文件在نامدهید中.
  4. wp-config.php(记事本)بازکنیدوجزئیاتپایگاهدادهخودراپرکنید.
  5. فایلهایوردپرسرادرمحلدلخواهخوددروبسرورخودقراردهید.
  6. 使用wp-admin / install.php进行安装。php admin / install.phpدرمرورگروبخود,اسکریپتنصبوردپرسرااجراکنید。 اگرWordPress的رادردایرکتوریریشهنصبکردید,بایدازاینآدرسبازدیدکنید:http://example.com/wp-admin/install.php;اگرشماوردپرسرادردایرکتوریخودبهناموبلاگخودنصبکردهاید,برایمثال, بازدیدکنید:http://example.com/blog/wp-admin/install.php
  7. وشماانجاممیشود

  نصبیککلیکوردپرس

  امروزهبیشتروبلاگنویسانوردپرسخودرابهصورتدستینصبنمیکنند.

  باپشتیبانیازخدماتنصبیککلیکمانندSoftaculousوبازارمگوبازار(بستگیبهمیزبانوبشمادرحالاستفادهدارد),مراحلنصببسیارمستقیماستوفقطباچندکلیکسادهمیتوانیدانجامدهید.

  Hostingerراید的برایمرجعخودزتصاویرزیرنشانمیدهدکهدرآنمیتوانیدویژگینصبخودکاررویداشبورد。 براینصبوردپرسکافیستروینماددایر经.

  WordPress Hostinger WordPressبهعنوانمثال:WordPressرافقطباچندکلیکبررویمیزبانوبخودنصبننددوبانتادتد.

  ممکناستچیزهاییبرایمیزبانهایمختلفوبمتفاوتبهنظربرسدامااینرونداساساًیکساناست。 بنابرایناگرازیکیازمیزبانانیکهدراینجانشانمیدهماستفادهنکنید,نگراننباشید.

  چراوردپرس?

  WordPress的新手。WordPress的WordPress的بهترینبستروبلاگنویسیبرایاست。 %%%%%%%%%%%%%%%%%%WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress درسطحجهانتقریبادارد27میلیاردوبلاگدروردپرساجرامیشوند.

  4.الفحهوورودبهمدیروردپرسخودراپیداکنید

  WordPressخ。WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress WordPress URL的所有内容(网址:),其中一个是URL:چ:یز:::::::::::::::

  http://www.exampleblog.com/wp-admin

  网址برویدوبانامکاربریورمزعبورازپیشتعیینشدهخودواردشوید。 وازآنجا,اکنونشمادرقسمتپشتی(داشبورد)سایتوردپرسخودقرارخواهیدگرفت – اینبخشیازوبلاگاستکهفقطشمابهعنوانمدیرقادربهدسترسیبهآنهستید.

  وبلاگجدیدایجادکنیدالجادیکوبلاگجدیددروردپرسجدیدگوتنبرگ.

  آخریننسخهوردپرسدراینزماننوشتننسخه5.3.2است – بهطورپیشفرضشماازآناستفادهخواهیدکردوردپرسگوتنبرگبهعنوانویرایشگرمتنگوتنبرگانعطافپذیریزیادیرابرایپلتفرموردپرسبهارمغانمیآورد。 اینامرمخصوصاًبرایمبتدیانمفیداستزیرابسیاریازمواردمانندتنظیمرنزمسزمینهودیگرمما سیستمبلوکبهمدیریتطرحمقالهنیزکمکمیکند.

  براینوشتنوانتشاریساتهبسستوانتشارباستی> «افزودنجدید»کنیدوبهصفحهنوشتاریهدایتمیشوید。 ریکننننننن.

  åلا! اکنوناولینپستوبلاگخودمنتشرشدهاست.

  بازدید:دایرکتوریتموردپرس

  اننجاستکهمیتوانیدتماممضامینرایگانوردپرسرادریافتکنید。 مضامینذکرشدهدرایندایرکتوریازاستانداردهایبسیارمحکمیارائهشدهتوسطتوسعهدهندگانوردپرسپیرویمیکند,ازاینروبهنظرمناینبهترینمکانبرایدریافتطرحهایتمرایگانوبدوناشکالاست.

  2.باشگاهمضامینوردپرسپرداختشده

  راهدیگریبرایدریافتتمباکیفیتبالاپرداختشدهاستبرایعضویتدرباشگاهتموردپرسس.

  اگرایناولینباراستکهاز主题俱乐部شنیدهاید,دراینجاچگونگیعملکردآنآمدهاست:شمابرایپیوستنبهاینباشگاهمبلغمشخصیراپرداختمیکنیدوطرحهایمختلفیراکهدراینباشگاههاارائهمیشوددریافتمیکنید。主题俱乐部معمولاًبصورتمنظمطراحیوبهروزمیشوند.

  تمزیبا,استودیومطبوعاتوتمهایهنرمندسهباشگاهتموردپرسهستندکهتوصیهمیکنم.

  وجودداردخیلیبیشترازدیگرانخارجمیشوند – برخیازباشگاههاحتیبهصنعتخاصینظیر房地产经纪人یامدارسمیپردازند;اماماتنهادراینمقالهسهراپوششخواهیمداد.

  تمزیبا

  وردپرسباشگاهتمراپرداختکردنمونههایتمزیبا-بیشاز80حقبیمهتموردپرس,اینجاکلیکینیدبراینمایشنسخهینمایشیتمواقع.

  地点:StudioPress.com。价钱:$ 129.95 /图片$ 499.95 /طولعمر

  StudioPress可能会出现以下情况:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 StudioPress SEOبرایهمهتمهایStudioPress.

  StudioPress随处可见。价格:$ 59.99美元。价格:$ 99.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 499راپرداختکنیدالرمیخواهیددسترسیبهتمامتمهاداشتهباشید,میتوانید.

  تمهایهنرمند

  سایتهایآمادهشدهسایتهایآمادهساختهشدهتوسط主题工匠.

  بیشتربدانید: دراینجاچندینکارسادهدیگروجودداردکهمیتوانیدبرایمحافظتازبلاگوردپرسخودانجامدهید

  افزونههاییبرایعملکردبهتروبلاگ

  افزونهW3总缓存WordPress

  W3的外观和效果 وعملکردسریعگزینههایمحبوبترینهستند

  WPسوپرکش。 Cloud Flare的CDN数据包。CloudFlare的照片。 WordPress超级缓存WordPress自动缓存WordPress超级缓存WordPress缓存WordPress缓存WordPress缓存WordPress缓存WordPress缓存WordPress缓存WordPress缓存.

  افزونهکشدردنیایوبلاگنویسیمدرنیکامرضروریاست – باافزایشعملکردسرور,کاهشزمانلازمبرایبارگیریوکاهشسرعتبارگذاریصفحه,تجربهکاربرراتاحدزیادیبهبودمیبخشد.

  EWWWبرینیEWWWبرینسازتصور-اراویزوادیدرآندارد-اضافهکردنننربیریدEWWWبهینهسازتصور。 النیکبهینهسازتصویربایککلیکاستکهمیتوویییموجوددرکتابخانهشمارابهی。 همچنینالووژگیفشردهسازیتصویراتوماتیکبرایکاهشاندازهتصاویرهنگامبارگذاریآنهابرخوردار。 بابهینهسازیتصاویرمیتوانیدزمانبارگذاریصفحهراکاهشدادهوبهعملکردسریعترسایتمنجرشوی.

  بیشتربدانید: SEO 101برایاولینباربرایوبلاگنویسان

  افزونهبلوکهایگوتنبرگ

  بلوکهایگوتنبرگسفارشی

  5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0گپ5.0 5.0,5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 بهطورپیشفرضووردپ打باافزودنافزونههایبلوک古滕贝格,میتوانیدعناصرجذابتری(بهعنوانمثال – سؤالاتمتداول,آکاردئون,مشخصاتنویسنده,چرخفلک,کلیکبهتوییت,بلوکهایGIFوغیره)بهوبلاگخوداضافهکنید.

  可堆叠,可堆叠的CoBlocks,古腾堡块(Gutenberg Block),CotBlocks,Couplocks,CotBlocks,CotBlocks和CotBlocks。.

  注释4.پیداکردنیکطاقچهوایجادمحتوا

  اینبهطورمعمولاستکهیکتازهکاروبلاگخودراشروعمیکند:آنهاروزدوشنبهدرموردکارخودمینویسند,سرگرمیهادرروزسهشنبه,فیلمهاییکهچهارشنبهآنهاراتماشاکردهاند,ودیدگاههایسیاسیدرآخرهفته 。 بهطورخلاصه,اینافرادبهسادگیدرموردموضوعاتمتنوعوبدونتمرکزاصلیمینویسند.

  بله,اینوبلاگهایکپیونددائمیمیاندوستانوخانوادههایشانایجادمیکنند؛امادرموردآناست.

  داشتنتعدادقابلتوجهیازخوانندگانوفادارهنگاموبلاگنویسیبهطورتصادفیبسیاردشواراستزیرامردمنمیدانندمنتقدفیلم,داوریموادغذایییامنتقدکتابهستید。 تبلیغکنندگاننیزتبایلبهتبلیغباشماندارندزیراآنهانمیدانندکهدرموردچهچیزیهستید。 برایساختنیکوبلاگموفق,بایدطاقچهبیابید.

  طونهطاقچهوبلاگنویسیمناسبراانتخابکنیم?

  براییافتنطاقچهمناسبوبلاگنویسی,دراینجانکاتکلیدیموردبررسیقرارگرفتهاست.

  1.نیازراپرکنید

  اگرتابهحالفکرکردهاید "منآرزومیکنمکسیدرمورداینوبلاگوبلاگ"aاینلحظهa-haاست。 اگرموضوعیاستکهمایلبیشتردرموردآنهستید,احتمالاموضوعیاستکهافاااددننمیخ.

  دانشمنحصربهفردشماچیست? چگونهمیتوانچیزیراکهمنحصرابرایاینموضوعارائهمیدهدفراهمنکنید? اینحتیمیتواندازطریقیکمصاحبهبامتخصصباشد.

  注释:在برانبانیازهای上的وبرانبانیازهایویژهتمرکزمیکند.

  2.چیزیکهشمابهآنعلاقهمندهستید

  بهخاطرداشتهباشیدکمبرایهرندروزیکبارروزنامهنوشتاری,خواندنوصحبتدوتوووتوع。 اگرشمادرموردموضوعوبلاگخودعلاقهمندنباشید,آنرابسیارسختمیشودبهطورمداومچوبنگهد.

  بهعلاوه,شماازاینمطالببهنوشتنلذتخواهیدبرد.

  3.موضوعیکدقدرتماندگاریدارد(محتوایهمیشهسبز)

  درحالیکهبحثبزرگاست,آنراتضمیننمیکندکهموضوعشماخواهدشددراینجاهفتهآینده。葡萄收获期葡萄收获期ایدهبهترایناستکهبرروییکموضوعکلیترتمرکزکنید,مانند "برشلبههایرسانههایاجتماعی" یا "برنامههایتصویریکهراک". بهاینترتیب,اگرمحوشدنازمدبیرونبیایید,وبلاگشماهمچنانمیتواندبهدنبالجایگزینبرای.

  4-سودآور

  وبلاگشمابایدواردشودیکطاقچهکهمیتوانیدازآنپولبدستآورید.

  ازتوببپرسیدتیامیضوعیاستکهخوانندگانرابهخودجلبمیکندودرآمدایجادمینند- اگرشمابرایحمایتموجودخوددرحالایجادبلاگهستید,آیااینوبلاگمشتریجدیدرای اگرفقطبهدلیلعلاقهمندبودنبهموضوعمشغولوبلاگنویسیهستید,ایاراهیبرا坤

  从SpyFu,到SpyFu,的所有图片。 منطقمندرمورداین-اگرتبلیغکنندگانهزاراندلاربهگوگلادوردزپرداختمینننددتون دراینجادونمونهوجوددارد:

  _niche2ماهانهبودجه-sportselles注释#1:النامارتبلیغاتیبرایتولیدکنندهپوشاکورزشیاست(فکرمیکنممارکهایورزشیماننددد) 100,000美元$درماهدرAdwords图片.利基#3-IT-بازارجهانی,اکثرافرادیکهسایترااجرامیکنندبهآنهانیازدارند。 10-15بازیکنانبزرگدیگردراینزمینهوجوددارد。大约3,846谷歌Google图表图表集60,000幅谷歌图片集。注释#2:النآمارتبلیغبرایارائهدهندهراهحلITاست。大约20英里/小时。 Google的Google相册3,846رردرددددحدود$ 60,000 $ $ Google $ $ $.

  بیشتربدانید: چگونهحداقلیکمطالبعالیدرهفتهبنویسیمبهطورمداوم

  فصل5.رشدمخاطبانوبلاگشما

  新增功能دریافت千张照片,其中包括.

  دراینجاپنجاستراتژیاساسیوجودداردکهبهشماکمکمیکنندوتدراازروزاولتا1الحهمت.

  1.چنزیبنویسیدکهمردممیخواهندبخوانند

  مردمدرحالبهروزرسانیدررسانههایاجتماعیففیدخبری,ایویعتبلیغیدرحالغرقشدنه。 اینباعثمیشودکهمردمبتوانندمطالبشمارابخوانند。 بااینوجود,اگرمیدانیدمخاطبانالدهآلشماچهکسانیهستندوبهدنبالچهچیزیهستنتمیتمیتتمتتمتوخ با.

  دراینجامواردیوجودداردکهمیتوانددرتحقیقتشمابهشماکمککند:

  • برایردیابیمحتوایموفقدررسانههایاستماعیازابزارهایرسانههایاجتماعیاستفادهکنید。 درچنیندور,شمامیتوانیدایدههایمحتواییتولیدکنیدکهبازخوردخوبیازرسانههایاجتمایک.
  • احزارهایمحتواماننداستفادهکنیدپاسخعمومیبرایجستجویسؤالاترایجافرادیکهدرGoogleسؤالمی.
  • براییافتنموضوعاتیتهددردرYouTubeاستفادهکنیدالرادعلاقهمندهستندازتعدادبازدیدها.
  • برایتعیینموضوعاتخوصموردنظرافراددرطاقچهشمااززارتحقیقدرموردکلیدواژهاستفاده。 شمامیتوانیدبراساسآنکلماتکلیدیمحتواتولیدکنید.

  2.باجامعهخودارتباطبرقرارکنید

  "共享并完成" دیگرنامبازینیست.

  شمابایدمرتباًپستهایخودرابهاشتراکبگذارید。 interestگزتتتتتتتتتتتتتت اگربهلیستیازوبلاگنویسانهمفکربپیوندید,احتمالداردکهمطالبیکدیگررابطورمرتب-هتتی اینبهرشدمخاطبانوتعاملشماکمکمیکند.

  葡萄牙语-بااضایدیگردرآنپاداشدهیدوباآنهادرارتباطباشید.

  درمهمانیهایتوییترراهنماییکنید。 درموردسایراعضانظردهیدمقالاترادر​​خبرنامهخودبهاشتراکبگذارید。 وبلاگهاییراکهدوستداریدباارائهیکباردرهرهفتهیاماه,گردآوریدوبهآنهاپاداشدهید.

  بپرسیدچگونهمیتوانیدبهیینفربایکپستمهمانیاباارائهنقاطپستمهمانکمککنید。 فروشمحصولاتخود,استفادهازلینکهایوابستهخود,لینکهایخودرادررسانههایاجتمایتودرا بهعنوانفرصتبرایجذبوبلاگنویسان,اینوبلاگنویسانشمارابهیادمیآورندوممرابهت.

  3.اطمینانحاصلکنیدکهوبلاگشمابهراحتیقابلخواندناست

  منناامیدمیشوموقتیوبلاگیراباعنوانیپیدامیکنم,کاملاهیجانزدهمیشومفقطمطالبرابایکتکهبزرگازمتن,چندپاراگراف,بدونعنوانیاگلولهوفونتهایریزپیداکنید。 اینمرادورمیکند.

  بالاترازآنچهترربهکردم,وبلاگشمانبایدخوانندگانرابااستفادهازنارهایبال数据包中的数据。 محدودیتهایزمانیخوانندگانخودرابشناسیدوبدانیدچهچیزیآنهارابرایماندندرسایتشماسوقو.

  دراینجاکارهاییکهمیتوانیدبسانترخواندنوبلاگخودانجامدهیدوجوددارد:

  • وبلاگخودرابااستفادهازهدرهاززیرهدرها,نقاطگلولهیالیستهایشمارهداربهینهسازیکنی。 النکمکمیکندتامحتوایشماسازمانیافتهترظاهرشود.
  • محتوایوولاگخودرابهبخشیاپاراگرافتقسیمکنید。 دیواریازمتنمیتواندخوانندگانرامرعوبوترسناکجلوهدهد.
  • ازتسادهازقلمهایفانتزیخودداریکنید。 Arial,Georgia,Timesبافونتهایوبفونتهایوبفونتهای.
  • ازانگلیسیسادهاستفادهکنیدوباجملاتکوتاهبنویسید。 خودرابرایدانشآموزکلاسهشتمهدفگذاریکنید.

  4.اظهارنظردروبلاگ

  نکتهاولاینکه,اظهارنظردرموردوبلاگهااحتمالابیشتریننادیدهگرفتهشدنروشبرایایجادترافیکوبلاگاست – بیشتربهایندلیلکهمردمدرساختمکالماتباکیفیتومعنادارباافرادغریبه(کهخودمنیزدرآنقراردارند)مکیدنهستند。 بااننحال,اظهارنظردروبلاروشیباایتبرایتی!

  دوقانونطلاییبرایاظهارنظردروبلاگوجوددارد:

  1. åمیشهیکنظرباکیفیتبنویسید。 اگرچیزمعناداریبرایافزودنبهبحثندارید,نظرینگذارید(نظرات "باتشکرازشما-پستعالی" … آنهابیفایدههستند)
  2. فاتوبرادصورتلزومرهاکنید。 هرچقدروسوسه‌انگیزباشد,اسپمنکنید。 اینبهشماآتشمیزند.

  درحالیکهییقانوندیگر(یکقانونطلایینیست)گاگرپیوندیرارهاکنید,فقطآدرسوبلاگوودر的图片。 درعوض,بهپستمربوطهخودپیونددهیدکهبهپستوببثاصلیاضافهمیکند。 ارتباطدراینجامهماست.

  5.سکوهایپرسشوپاسخ

  انجمنهاوسکوهایQ&موانخوبیبرایبدستآوردنصندلیدرمقابلمخاطبانذیربطشماهستند。 اتنترفندنظارتبرانتدتتاتتمات برایتهیهاینکاربهیکخوانندهخوراکخوبمانندFeedlyنیازدارید.

  یداکردنیکمتناسبیافرصتهایمناسببهاندازهکافی?

  برخیازمحتوایسفارشیمربوطبهیکمکالمهبهخصووصداغایجادکنید。 بهعنوانمثال,اگرشخصیسؤالکندکهچگونهمیتوانیدباکد的.htaccessکاریانجامدهید,میتوانیدیکآموزشبنویسیدوآنرادروبلاگخودارسالکنید – سپسدربخشپرسشوپاسخسایت,بایکتیزربهدرخواستکنندهپاسخدهیدو آنهارابهوبلاگخودپیونددهید。 برایبهدستآوردنکدهایکاملونمایشیاحتمالایناستکهاگریکنفرازاینسؤالبپرسید,سایرافرادنیزهمینسؤالرادارند – وپاسخوپیوندانجمنشمادرهنگاممشاورهبهشماتوصیهخواهدکرد.

  QازنظراستفادهازسیستمعاملهایQ&,توصیهمیکنم

  • Quora l KloutوYahoo! -اسخها-اینسهبهترینسیستمعاملQ&عمومیاست
  • StackOverflow-اگرناشرهستیدکهکتابهایبرنامهنویسیرامیفروشید.
  • مشاورTripad-برایوبلاگنویسانسفر

  بیشتربدانید: روبهشیبوشتریبرایمسالعهموردیدرمربرایبوشتریX.

  插图7.استفادهازابزارهایبلاگنویسیرایگان

  اگرچهابزارهاوخدماتوبرایگانمفیدبهصورتآنلاینوجوددارد,مشکلدرجمعآوریآنهارمیان.

  بهعنوانهدیهایکهبرایخواندنراهنمایمنبهاینجامیآید,منقصددارمفهرستیازابزارهایرایگانراکهماتماموقتدرWHSRاستفادهمیکنیم,ارائهدهیم。 موفقباشید,ودرسفروبلاگنویسیبهشماآرزویموفقیتمیکنم.

  نوشته

  • -سازپایانمهلت-پیشزمینهوبررسیگرامر.
  • 语法-محبوبتریندستیارنوشتنوب.
  • همینگوییبرنامه-بااینابزارکوتاهوجسورانهبنویسید.
  • Freedom.to-电子邮件-电子邮件-电子邮件-电子邮件-Freedom.to-电子邮件-电子邮件.
  • ByWord-ابزارنوشتنپریشانی.
  • 印象笔记-ابزارینهازبهمعرفیدارد.

  وترایشتصویر

  • Fotor-图片和影片照片,照片和照片,以及其他照片和影片。-سسسسسسسسسسسسععععع.
  • کواوا-زرباوپستهایرسانههایاجتماعی的照片.
  • جادوگرطراحی-بااستفادهازقالبهایرایگانوتصاویرآماده,تصاویرزیباایجادکنید.
  • JPEG照片-اندازهاروندههای.jpegراکاهشدهید.
  • PNGکوچک-اندازهنروندههایppngراکاهشدهید.
  • Skitch-游戏-itchرفتنیادداشتهایتصویری.
  • عکسمیمون-ابزارویرایشتصویربرندهجوایز.
  • پیکبهنمودار-ابزارسادهایجاداینفوگرافیک.
  • Pixlr-الزارویرایشتصویر.
  • Favicon.io-بهترینتولیدکنندهفاویکون,تاکنون.

  عرسهاوتصاویررایگان

  • آیکونیاب-فهرستبزرگآیکونرایگان.
  • 大约350,000位用户-XNUMX图片برایاستفادهتجاری.
  • اسنپ​​سهام-سایتدایرکتوریتصویرباعکسهایزیباورایگانکههفتگیاضافهمیشود.
  • WHSR铁路-铁路-铁路-铁路-铁路.

  منابعوتحقیقات

  • جهانیعلمی-خبرنامهدانشگاهیانآزاد.
  • کتابواقعیتجهان-بدونشوخی-اطلاعاتجهانبهطورمستقیمازسیا.
  • تکریپوبلیک-مقالاتگززارشهاومطالعاتموردیدرزمینهفناوری.
  • بازاریابیشرپا-گزارشهایبازاریابیرایگان.
  • 酒馆酒馆-مجلاترایگان,روزنامههایسفید,ومطالعاتو.
  • 枢纽-Hubspot-منبعمرجعخوبدربازاریابی.
  • CrunchBase-اخبارمربوطبهشرکتهاینوپا.
  • محبوبیتBuzzFeed-下载BuzzFeed的BuzzFeed.
  • خلاقنوشتنسریع-الدههاوترغیباتیبرایغلبهبربلوکهاینوشتن.
  • هشدارهایتوگل-دربارهمحتوایجدیدیکهپیگیریمیکنید,ایمیلهایهشداردریافتکنید.

  رسانههای,بازاریابیوسئو

  • بینگابزاروبمستر-ابزارتشخیصیسایترایگانبینگ.
  • Google网站管理员工具-ابزارتشخیصیسایترایگانگوگل.
  • دنبالکردن-رقبایخودرابدوزید
  • شکوهSEO-CF(TF / TF)رابهسرعتبررسیتنودSEO-نسخهرایگانبهشماامکانمیدهد.
  • خلعسلاحپلتفرماتوماسیونبازاریابیففروشوخدماتهمهدریک
  • جستجوگرمشابهصفحه-صفحاتکپیشدهرادروبلاگخودبررسیکنید.
  • ماننداکسپلورر-معنارهایاجتماعیمحتوای(یارقبا)خودرابررسیکنید.
  • 照相-照相术-照相术照相术照相术照相术.
  • بومسومی-موالبوتأثیرگذارمحبوبدرشبکههایمهمرسانههایاجتماعی.
  • هیئتمدیرهبرچسب-تحقیقاتبازاررسانههایاجتماعی.
  • IFTTT-互联网新闻-互联网新闻.

  تجزیهوتحلیلوبوبهرهوریوب

  • گوگلآنالیز-آماروبرایگان.
  • Matomo-Google Analytics(分析)Google.
  • YouTube分析工具-YouTubeشمادماردرموردویدیوهم.
  • مرWP-وبلاگوردپرسخودرابادیگرانمقایسهکنید.
  • خیابانفرآیند-فرآیندسادهومدیریتجریانکار.

  تستسرعتوبسایت

  • بتکاتا-بررسیسرعتسایتاز10مکان.
  • تستصفحهوب-سرعتصفحهوبراباجزئیاتبررسیکنید.
  • GT Metrix-سرعتبارگیریصفحهوبراباجزئیاتتستوپیگیریکنید.

  وبلاگنویسیکهسوالاتمتداولدارند

  1.åزینهوبلاگچقدراست?

  电子邮件(100卢比) اننهزینهبراساسوبلاگخودمیزبان(بااستفادهازوردپرس)انجاممیشود。 تقسیمهزینهمیتواندباشد:سالانه15دلاربراینامدامنه.com​​وسالانه60دلاربرایهزینهمیزبانیوب.

  2.چگونهوبلاگنویسانحقوقمیگیرند?

  برایبهدستآوردنیکتصویربهترازنحوهپرداختبلاگرها,منآنهارابهدونوعطبقهبندیکردم – یکیجاییاستکهشمامستقیمابامشترییاتبلیغکنندهسروکارداریدودیگریدرجاییاستکهبهبرنامهایارائهمیدهیدکهتوسطیک شرکتیاشبکهارائهمیشود.

  هنگامیکهمستقیماًبامشتریانیاتبلیغکنندگانسروکاردارید,ننترلبیشتریبرقیمتگذاریداری。相片:

  – فروشمحتوایبرتر(سایتعضویت)
  – تبلیغاتمستقیم
  – فروشمحصولخود
  – تابلوهایشغلی
  – نوشتنوانتشاردستهایحمایتشده

  3.چگونهبلاگرابهصورترایگانشروعکنیم?

  WordPress记录器。WordPress记录器。WordPress。Blogger。博客。WordPress.com.com.cn。 برایایجادیکوبلاگرایگانتتنهاکاریکهبایدانجامدهیدثبتناماستومیتوانیدشروعبهانتش.

  4-نتیجهگرفتنسکویوبلاگنویسیرایگانچیست?

  دردنیایماهیچچیزرایگاننیست。 بایکپلتفرموبلاگنویسیرایگانمعایبزیادیوجوددارد:

  – قضانینیوضعشدهتوسطهرپلتفرمیوجودداردکهبایدرعایتکنید
  – بهنظرمیرسدنامدامنهوبلاگشمایکزیردامنهمانند "myblogname.wordpress.com" یا "myblogname.tumblr.com"
  – قابلیتهایمحدود,افتونههاوانتخابموضوعهاییقهمیتوانیددروبلاگخودایجادکنیدوجوددارد
  – معمولاًسیستمعاملرایگانامکانکسبدرآمدازوبلاگشمارامحدودمیکنند

  WordPress的WordPress.org的WordPress的评分(بهعنوانآنچهدران)。 علاوهبرغلبهبرمحدودیتوبلاگرایگان,رشدبالقوهوبلاگشمابیحدوحصراست.

  WordPress日志记录器。WordPress。 برایایجادیکوبلاگرایگانتتنهاکاریکهبایدانجامدهیدثبتناماستومیتوانیدشروعبهانتش.

  اما,اینجاگرفتناست:

  • قوانینیتنظیمشدهتوسطهرسکوکهبایدرعایتکنید
  • بهنظرمیرسدنامدامنهوبلاگشمایکزیردامنهمانند "myblogname.wordpress.com" یا "myblogname.tumblr.com"
  • قابلیتهایمحدود,افزونههاوانتخابموضوعهاییقهمیتوانیددروبلاگخودایجادکنیدوجوددارد
  • معمولاً,سیستمعاملهایرایگانامکانکسبدرآمدازوبلاگشمارامحدودمیکنند

  照相机。照相机。

  Jeffrey Wilson Administrator
  Sorry! The Author has not filled his profile.
  follow me
   Like this post? Please share to your friends:
   Adblock
   detector
   map