چاپپپوت

اورادوستداشتهباشیدیچیتمسلماست,شمااحتمالاًنندهایتت.


دلایلزیادیبرایموفقیتشهابسنگسوئیفتوجوددارد,ازجملهآهنگهاییکهباجوانانصحبتمیکندوبرخیازنوازندگانقدرتمندیکهدراینراهبهاوکمککردهاند.

秘鲁.

评分100(2015)(#64)到2017(#85)的照片。 اونهاودرچنینسنوسالیموفقبهموفقیتبسیارشد?

سویفتقطعاملکهاسترسانههایاجتماعی。 اودارد109میلیوندنبالکنندهاینستاگرامو85.6میلیوندنبالکنندهتوییترازماهژوئن2018اینتعدادهمچنانرشدمیکند,زمانیکهاوبهطرفدارانمیرسد,آنهابهعقبمیرسندوتوییتهایاودرمیانTwitter用户بهاشتراکمیگذارند.

迅速的Swiftموفقهستندبرخیازشیوههایکلیدی.

قتعامیتوانیدراباوبلاگخودتکرارکنید,موردموسیقیوممتور.

Repu的声音؟؟؟؟

2018年12月12日9:24 am PST(taylorswift)的照片(taylorswift)

1دانستنتورفتارشناسی

تملورسویفتموسیقیرامیشناسد。 اومیتواندگیتاربزند,آهنگهایخودشرامینویسد,ووووازمیخواند。 شمابرندهنیستید7 Grammys,موسیقی11آمریکاییوانجمنموسیقیکشور6جوایزبدوندانستنماستی.

Swift的Swift,مزززززز,,,。,。。。 اگرقصدداریدیکوبلاگبراعیتتشمابهترمیدانیدکهچگونهیککیی.

درس

چگونهمیتوانیداینرادرکمپینهایتبلیغاتیخوددررسانههایاجتماعیخوداستفادهکنید?

 • .ستهایخودرامتفاوتکنید。 دائماًسعینکنیدچیزیرابهپیروانخودبفروشید。 دعییکwe we ret we ret we we ret ret ret we we we we we we ret.
 • بهیادداشتهباشیدکهروابطرسانههایاجتماعیبایدخیاباندوطرفهباشد。 ش지ه.
 • وقتیمشتریانازآناستفادهمیکنند,یکهشتگوموردعلاقهایجادکنید.
 • دوستیهایجدیدرابسازیدوقابلدسترسترباشید.

3-دستیابیبههواداران

دردنیاییکهافرادمشهورغالباغیرقابلدسترسیهستند(ومنآنهارامقصرنمیدانم,آنهابایدخودراازطرفدارانهوسمحافظتکنند,تیلوربهطرفدارانخودمیرسد.

泰勒金(Taylurking)。泰勒金(Taylurking)。 ایناساسااوبهدنبالاشارهبهاودررسانههایاجتماعیاستوسپسآنرادررسانههایاوت世界各地14时时彩时时彩

استانانتانگ.

سویفتهمچنینچیزیبسیارمنحصربهفردمیکند。 اوبستههایمراقبترابهطرفدارانشمیفرستد(ویدیوتماشاکنید).

1989年برخیازترفدارانرسانههایاجتماعیویشروعبهتهیهبستههایتصادفیکردند。 اینهافقطبستههایتبلیغاتینبودندبلکههدایایشخصیسازیشدهمخصوصاًمتناسبباآنشخصبودند。 اینبیشترازهرچیزدیگریبههدیهیکدوستبهدیگریشباهتداشت。 رسانههایبافیلمهاوپستهایمربوطبههدیهروشنشدند。 هوادارانآنراهمانطورحهادی "雨燕" دادند.

درس

 • هرسالبهروابطشمابادیگروبلاگنویساننگاهکنید。 بدایشمامفیداست? کتاااااااا??????????????????????
 • هرسالبهشرکتمیزبانیوبخودنگاهکنید。 بیابستهایکههنوزبهعنوانیکوبلاگنویسینیازهایخودرابرآوردهمیکنید? یاآنمیزبانبستهبهتریارائهمیدهد? حتیممکناستبخواهیدبخواهیداگرچندینسالباآنهابودید。 اگراحساسمیکنیدوقتآناستکهبهیکشرکتمیزبانجدیدبروید,مارابررسیکنیدمیزبانبررسی
 • بهخدماتیکهپرداختمیکنیدنگاهکنید。 شیاشماازهمهآنهااستفادهمیکنید? آیاخدماتبهتروجوددارد? بهعنوانمثال,مناخیراییبانایتمیت سرویسجدیدارزانتراستوهرروزبرایقیمتپایینترتعاملاتبیشتریراارائهمیدهد.

5-ستارهبزرگباشید

اززمانیکیتیلورسویفتدرسنجوانی اوازترسبودنخودنمیترسدوغالباًدرموردانگیزههایاوبیپردهاست。从.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map